Sioe gychod fwyaf Cymru’n symud i Bwllheli yn 2015

Nov 27, 2014 Comments Off on Sioe gychod fwyaf Cymru’n symud i Bwllheli yn 2015 by

BYDD sioe gychod a chwaraeon y dŵr fawr yn dod yn ôl i ogledd Cymru’r flwyddyn nesaf diolch i ddiddordeb cynyddol ynddi, fe gyhoeddwyd heddiw.

 

Bydd Sioe Gychod Cymru Gyfan yn cael ei chynnal ym Mhwllheli fel un o’r digwyddiadau cyntaf ym Mhlas Heli, Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau newydd.

 

Mae’n dilyn dwy flynedd hynod lwyddiannus yng Nghonwy a ddenodd gryn sylw o’r sectorau morol a thwristiaeth a denu miloedd o ymwelwyr dros nifer o ddyddiau.

 

Yn ôl y trefnwyr, mae Sioe Gychod Cymru Gyfan yn llenwi twll yn y farchnad ac yn helpu i amlygu potensial anferth Cymru lle nad yw’r diwydiant hamdden morol ond yn cyfrif am 2.4% o’r cyfan o wledydd Prydain, yn ôl Ffederasiwn Forol Prydain.

 

Roedd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu’r newyddion.  Meddai: “Gan adeiladu ar lwyddiant y digwyddiad hwn o’r blaen, rwyf wrth fy modd y bydd yn Pwllheli’n cynnal Sioe Gychod Cymru Gyfan yn 2015.  Mae’n gyfle gwych i ddangos Plas Heli, yr academi hwylio genedlaethol a chanolfan ddigwyddiadau newydd £8.3 miliwn.

 

Mae’r diwydiant hamdden morol yn hynod bwysig o ran datblygu economaidd yng Nghymru ac mae Llywodraeth Cymru’n benderfynol o’i weld yn tyfu er mwyn i gymunedau’r arfordir elwa ar y farchnad gynyddol hon.

 

Bydd Sioe Gychod Cymru Gyfan yn cael ei chynnal o ddydd Gwener 8 Mai tan ddydd Sul 10 Mai.

 

Yn ôl Davina Carey-Evans, Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Watersports International, sy’n rhedeg Sioe Gychod Cymru Gyfan, eisoes mae cyfleoedd yn codi i noddwyr, arddangoswyr a chefnogwyr.

 

Mae’r rhai sydd eisoes wedi ymuno’n cynnwys yswirwyr morol arbenigol GJW Insurance, Royal Yachting Association (RYA) Wales/Cymru, a’r arbenigwyr ar gyfraith forol, Hill Dickinson.

 

Roedd y sioe yn ei dyled i farinas Conwy a Chei Deganwy am sefydlu’r sioe fel digwyddiad blynyddol meddai Davina.

 

“Rydyn ni wedi mwynhau dwy flynedd wych yng Nghonwy” meddai “ond gymaint oedd llwyddiant y sioe eleni roedd yn rhaid i ni gael rhagor o le”.

 

“Mae Pwllheli’n cynnig hynny, gan gadw’r sioe yng Nghymru, ger peth o’r arfordir a’r dyfroedd mewnol gorau’r wlad a hefyd yn agos at economi ardaloedd y mae’r sector hon yn eu cynnal.

 

“Bydd 2015 yn flwyddyn fawr i Bwllheli ac i Lŷn gyfan gyda Phlas Heli’n agor, yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Digwyddiadau  newydd sydd wedi derbyn buddsoddiad o £8.3miliwn drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

 

Ac ychwanegodd Davina:  “Mae llawer o angorfeydd, harbyrau a marinas diogel yng nghanol harddwch naturiol arfordir ysblennydd Cymru.  Gallai’r rhain dyfu, ac, o’u meithrin yn sensitif, fod yn hwb i economi cymunedau’r arfordir.

 

“Rydyn ni’n credu y gallai’r sioe fod yn llwyddiant ysgubol a dangos yn glir botensial anferth y sector forol yng Nghymru i roi hwb i’n heconomi yn ei chyfanrwydd”.

 

Dylai Sioe Gychod Cymru Gyfan apelio at ymwelwyr lleol, rhanbarthol a rhyngwladol.

 

Yn 2014, tyrrodd miloedd i’r sioe dri diwrnod ym marina Cei Conwy lle’r oedd cychod hwylio moethus, cychod modur, cyryglau a hyd yn oed dybiau ymolchi i’w gweld.

 

Roedd cychod yn cael eu harddangos gan Fairline Wales, Hanse, Jeanneau, Beneteaeu, Robalo, Chapparal, Quicksilver, Sunseeker a Bayliner yn ogystal â mwy na 100 o gychod ail law.  Cafodd y cwch cyntaf ei werthu o fewn munudau i’r sioe agor ei drysau i’r cyhoedd.

 

Yn ôl Ffederasiwn Forol Prydain, roedd y sector hamdden morol yn cynnal 7,600 o swyddi cyfwerth llawn amser yng Nghymru yn 2013.

 

Gyda digwyddiadau fel Sioe Gychod Cymru Gyfan, datblygiadau fel Plas Heli a marinas yn ymestyn, mae’r nifer yma’n siŵr o gynyddu.

 

  • Yn ogystal â gwefan Sioe Gychod Cymru Gyfan ar allwalesboatshow.co.uk cafodd safle newydd ei lansio gan drefnwyr y sioe i fod yn borth pwysig i’r sector morol a chwaraeon y dŵr yng Nghymru.

 

diwedd

 

Nodiadau Pellach

 

  • Yn 2012, yn ôl y ffigurau diweddaraf sydd ar gael, roedd y sector hamdden morol yn werth £69.3 miliwn i Gymru, sydd ond yn gyfran fechan o’r £2.8 biliwn y mae’r diwydiant yn ei gynhyrchu yn y cyfan o wledydd Prydain.
  • O gyfrif yr holl weithgareddau twristaidd, mae’r sector eisoes yn werth £280 miliwn i economi Cymru, yn ôl Ffederasiwn Forol Prydain ac mae’r tŵf yn fwy na chyfartaledd gwledydd Prydain.
  • Yn ôl arolwg gan y Ffederasiwn a’r RYA, mae mwy na 160,000 o bobl yng Nghymru’n cymryd rhan mewn ‘unrhyw weithgaredd gyda chychod’ ac mae gan 40,000 o gartrefi gwch.
  • Mae yna 17 o farinas yng Nghymru gyda 4,839 o angorfeydd (9.4% o holl farinas arfordirol a’r llanw yng ngwledydd Prydain).
  • Mae yna gynlluniau i adeiladu tair o farinas newydd gyda 1,210 o angorfeydd, cynnydd o 25% (ffynhonnell: THYA/BMF, Tachwedd, 2013)
  • Mae marina gyda 350 o angorfeydd yn werth bron i £3 miliwn y flwyddyn i economi’r ardal, gyda £500,000 o hyn yn cael ei wario’n lleol mewn siopau, bwyta allan ac adloniant.
  • Byddai marina o’r fath hefyd yn cynnal 46 o swyddi cyfwerth llawn amser (ffynhonnell: Value of Welsh Marinas roles gan Irish-sea.org, 2010).
Events, News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
Comments are closed.